NÁKUPNÍ KOŠÍK

Položek: 0
Cena: 0 Kč
Obsah košíku

MAIL-INFO

Nacházíte se zde:  Prodej > Reklamační řád

Reklamační řád

 1. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím zkontrolovat při převzetí zboží buď přímo od prodávajícího nebo od přepravce.
 2. Jestli-že zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo v době převzetí řádně prohlédnuto, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.
 3. Při reklamaci zboží je kupující povinen prokázat nákup a oprávněnost reklamace zboží fakturou nebo potvrzeným předávacím protokolem. Pokud se kupující neprokáže danými doklady, bude se reklamace považovat za mimo záruční.
 4. Reklamaci je nutno uplatnit v sídle firmy TAB průmyslová a zábavní elektronika s.r.o., Bezručova 37, 763 02 Zlín při dodržení následujících náležitosti:
    - Písemný popis závady
    - Kontakt na zákazníka uplatňujícího reklamaci
    - Dokumenty dle bodu 3.
 5. Zákazník zasílající zboží k reklamaci musí dbát na to, aby obal zboží odpovídal jeho charakteru. Zboží musí být řádně uloženo, zabaleno a zajištěno proti poškození při přepravě k dodavateli.
 6. Pokud kupující nedodá reklamované zboží kompletní včetně všech jeho součástí a příslušenství, nebude zboží přijato k reklamaci a může být na náklady kupujícího zasláno zpět.
 7. Pokud kupující nahlásí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.) kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z aktuálních platných cen v místě uplatnění reklamace.
 8. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím (předávacího protokolu nebo fakturou s funkcí dodacího listu) na zboží.
 9. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 10. Prodávající poskytuje záruku na nové zboží v délce 24 měsíců, použité repasované zboží v délce třech měsíců. Zkrácená záruční doba bude prodávajícím vyznačena v dokladu o zakoupení zboží.
 11. Zboží jež vykazuje vady vzniklé chybnou manipulací uživatele, opraví prodávající mimo záruční servis na náklady kupujícího.

Záruční podmínky

 1. Společnost TAB průmyslová a zábavní elektronika s.r.o. (dále jen prodávající) poskytuje na prodávané zboží kupujícímu záruční a reklamační podmínky pří dodržení následujících ustanovení: 
 2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a na vady funkčnosti dodávaného zboží.
 3. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé při dopravě dopravcem, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, špatnou obsluhou nebo poškozením elektrostatickým výbojem.
 4. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozu za extrémně neobvyklých podmínek.
 5. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do zboží či porušení firemních nálepek či plomb.
 6. Odstranění závady provede prodávající formou opravy, případně výměny vadného zboží.

TAB průmyslová a zábavní elektronika s.r.o., ve Zlíně 2. 1. 2007.

V případě sporu mezi prodávajícím a spotřebitelem je spotřebitel oprávněn obrátit se na orgán mimosoudního řešení sporu, kterým je pro tyto případy Česká obchodní inspekce. Bližší informace lze nalézt na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.