NÁKUPNÍ KOŠÍK

Položek: 0
Cena: 0 Kč
Obsah košíku

MAIL-INFO

Nacházíte se zde:  Prodej > Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

1.
Tento dokument obsahuje informace o ochraně a zpracování osobních údajů
zákazníků společnosti TAB průmyslová a zábavní elektronika s.r.o., IČO: 62525263, se sídlem Bezručova 37, 760 01 Zlín, 37 (dále jen "poskytovatel"). Tyto podmínky ochrany osobních
údajů jsou samostatnou součástí pravidel poskytování služeb.
2.
Provedením objednávky zboží, služeb prostřednictvím internetového formuláře
a vytvořením účtu k využívání služeb, potvrzuje zákazník, že je srozuměn
s podmínkami ochrany osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR"), že vyjadřuje svůj
souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.
3.
Osoba, která provádí objednávku zboží, služeb jménem nebo správu služeb jiného subjektu
osobních údajů zároveň prohlašuje, že je oprávněna za tuto osobu jednat a je jí
pověřena k udělení souhlasu a akceptaci dle předchozího odstavce. Zároveň při
uvedení kontaktních údajů, jiných fakturačních údajů při objednání nebo správě
služby, je vždy zajištěn souhlas takové osoby.
4.
Poskytovatel je správcem osobních údajů zákazníka ve smyslu čl. 4, bod 7) GDPR.
Osobní údaje poskytovatel zpracovává v souladu s právními předpisy upravující
ochranu osobních údajů. Poskytovatel zpracovává a uchovává osobní údaje pouze
po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na
kterou uživatel poskytnul souhlas se zpracováváním svých osobních údajů.
Poskytovatel dodržuje pravidla povinné archivace údajů.
5.
Při objednávce zboží, služeb jsou vyžadovány údaje, které jsou osobními údaji ve smyslu
ustanovení čl. 4, bod 1) GDPR.
Získané údaje (obchodní firma, jméno a příjmení objednatele, adresa bydliště nebo
sídla firmy, IČO, e-mailová adresa, telefonní číslo) jsou nutné pro úspěšnou registraci
zákazníka a pro další využití služeb zákazníkem.
Při určitých způsobech platby za služby zpracovává poskytovatel i číslo bankovního
účtu zákazníka nebo číslo platební karty.
Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky zboží, služeb pro zákazníka
a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem
a zákazníkem.
Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících s prodejem zboží, služeb na elektronickou adresu zákazníka, SMS zpráv na telefonní číslo zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu zákazníka. Zákazník může
tento souhlas v celém rozsahu kdykoliv odvolat.
6.
Během využívání zboží, služeb zákazníkem jsou dále poskytovatelem zpracovávány
i provozní a lokalizační údaje v souladu se zákonem zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Mezi tyto údaje patří
např. síťový identifikátor (IP adresa přístupu zákazníka) jako osobní údaj zákazníka.
Účelem zpracování tohoto osobního údaje je zajištění kvality služeb (např. přihlášení
ke službám, pokusy narušení bezpečnosti) a dále bezpečnostní opatření proti
zneužití přístupu zákazníka, porušování práv třetích osob, porušování obchodních
podmínek).
7.
Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6, odst.
1, písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti
správce dle čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR
a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Oprávněným
zájmem poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.
8.
Poskytovatel ukládá osobní údaje zákazníka po dobu nezbytnou k výkonu práv
a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem
a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení
smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.
9.
Technické informace jsou poskytovatelem mazány po uplynutí přiměřené doby, která
vyplývá z technologických standardů služeb poskytovatele, nejpozději však do šesti
měsíců od jejich pořízení.
10.
Zákazník má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle
čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení
zpracování dle čl. 18 GDPR. Zákazník má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17
odst. 1, písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má zákazník právo vznést námitku proti
zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
11.
Zákazník má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že
se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
12.
Zákazník nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je
však nutným požadavkem pro uzavření a realizaci smluvního vztahu a bez
poskytnutí osobních údajů není možné smluvní vztah uzavřít či jej ze strany
poskytovatele naplňovat.
13.
Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve
smyslu č. 22 GDPR.
14.
Změny v Prohlášení o ochraně osobních údajů
Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů může být měněno či doplňováno ze strany
poskytovatele.
V případě, že dojde ke změnám v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, je
tato skutečnost patrná z data vystavení dokumentu. Kontrolujte pravidelně toto
prohlášení a jeho aktuální verze. V případě zásadních změn Vám bude tato
skutečnost oznámena e-mailem.

Tyto podmínky zpracování nabývají účinnosti 25.5.2018